Розвиток інституційної спроможності

Агенції регіонального розвитку Закарпатської області

Територіальний розвиток став головним рушієм та епіцентром змін в Україні. В свою чергу такий розвиток можливий тільки за наявності спроможності у експертів та інституцій на відповідних територіях здійснювати необхідні та своєчасні заходи, спрямовані на місцевий розвиток. З огляду на одночасне зростання попиту у всіх регіонах України на експертів та інституції, які спроможні до ефективної діяльності з територіального розвитку, постає завдання підготуватись до таких викликів та уможливити надання вчасних, якісних та кваліфікованих послуг на рівні як регіонів так і окремих територіальних громад по всій території України.

В якості одного з механізмів, які повинні стимулювати місцевий розвиток після передачі на місцевий рівень додаткових повноважень, відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» є Агенції регіонального розвитку.

Підготовка, реалізація регіональних проектів, спрямованих на зростання, розвиток та зайнятість сприятимуть поліпшенню соціально-економічної ситуації в регіоні, посилюватимуть економічну взаємодію суб’єктів місцевого економічного розвитку, створюватимуть можливості для ефективного управління ресурсами, сприятимуть створенню нових робочих місць.

Проєкт «Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Закарпатської області» відповідає програмі регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції», напрям 4.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу.

Загальна ціль проекту: підвищення конкурентоспроможності Закарпаття та якості життя населення шляхом створення інфраструктури регіонального розвитку, - буде досягнуто шляхом реалізації конкретних цілей:

  1. Посилення інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, що забезпечить підготовку та виконання проектів регіонального розвитку, які підтримують зростання, розвиток і зайнятість

  2. Організація взаємодії ключових вигодонабувачів: влади, бізнесу, громадськості

Цільові групи проекту:

- персонал Агенції регіонального розвитку Закарпатської області;

- суб’єкти економічного розвитку (представники 3 ключових груп вигодонабувачів: малого та середнього підприємництва, громадянського суспільства, місцевої влади.

Кінцеві бенефіціари:

- населення Закарпатської області;

- потенційні інвестори та донори, зацікавлені у встановленню ділових контактів.

Основна діяльність за проєктом:

- Проведення 6 тренінгових модулів з практичних аспектів регіонального розвитку та забезпечення ефективної роботи розвиткових інституцій.

- Проведення комплексу заходів для забезпечення сталості АРР: добір додаткового персоналу, формування кадрового резерву, оновлення організаційно-функціональних документів, формування переліків послуг.

- Підготовка 10-ти грантових та інвестиційних розвиткових проектів, спрямованих на зростання, розвиток та зайнятість.

- Оновлення Стратегії та Плану дій з регіонального розвитку шляхом актуалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів, забезпечення їх моніторингу.

- Проведення мінімум 2 зустрічей із ключовими вигодонабувачами регіонального розвитку.

- Підписання мінімум 5 договорів про співпрацю (спільну діяльність) між АРР та ключовими вигодо набувачами.

- Створення Регіонального фонду розвитку.

- Підготовка та видання методичного посібника «Інструменти та механізми посилення спроможності регіонів» (тираж – 500 од.).

Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту. Реалізація Проекту дозволить підготувати кваліфіковані кадри, які будуть ефективно працювати над поповненням місцевих бюджетів грантовими, інвестиційними та кредитними кошами, спрямованими на зростання, розвиток і зайнятість. В ході реалізації Проекту уже буде підготовлено 10 проектних заявок за міжнародними стандартами. В результаті реалізації проекту:

- на 50 % зросте кількість підготовлених грантових та інвестиційних розвиткових проектів в регіоні;

- збільшиться кількість прямих інвестицій в економіку області на 10 %;

- збільшиться частка надходжень до місцевих бюджетів на 10%;

- зросте ефективність використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Завдяки створенню та функціонуванню Регіонального фонду розвитку зросте кількість ініціатив державно-приватного партнерства, що активізує мобілізацію ресурсів приватного та громадського секторів для реалізації пріоритетних проектів регіонального розвитку.

Оновлені регіональна Стратегія та План дій з актуалізованими пріоритетами соціально-економічного розвитку сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності регіонів та росту інвестиційної активності.

Найважливішим довгостроковим результатом проекту, що забезпечить сталість результатів, стане «перезавантажена» Агенція регіонального розвитку Закарпатської області, покликана посилити спроможність регіону, а також підвищити якість та швидкість процесів місцевого економічного та територіального розвитку.

Інституційну, фінансову, політичну сталості проекту забезпечить Регіональний фонд розвитку, котрий стимулюватиме ініціативи державно-приватного партнерства щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу території та сприятиме максимальній мобілізації фінансових ресурсів регіону.