Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку

Проєкт передбачає співпрацю 6 Агенцій регіонального розвитку:

 • Агенція регіонального розвитку Закарпатської області;

 • Агенція регіонального розвитку Тернопільської області;

 • Агенція регіонального розвитку Рівненської області;

 • Агенція регіонального розвитку Вінницької області;

 • Агенція регіонального розвитку Житомирської області;

 • Агенція регіонального розвитку Луганської області.

Сучасний місцевий розвиток з огляду на євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України має здійснюватись з урахуванням реалій сучасної європейської регіональної політики. Ця політика нині зосереджується на розвитку ендогенного потенціалу та мобілізації місцевих активів, оскільки саме ці пріоритети покладено в основу досягнення цілей Стратегії соціально-економічного розвитку Євросоюзу на період до 2020 року (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth).

Практична реалізація в Україні нової регіональної політики передбачає новий формат відносин регіонів з центром, нові важелі та механізми впливу на регіональну політику, які ґрунтуються на зростанні ініціативи та посилені відповідальності регіональної влади. Ці акценти визначені в Державній стратегії, регіонального розвитку на період до 2020 року і передбачають створення багаторівневої моделі стимулювання розвитку регіонів – одночасно на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Одним із інноваційних підходів до створення саме такої моделі є міжрегіональне співробітництво та його інституційне забезпечення.

Підготовка, реалізація регіональних та міжрегіональних проєктів, спрямованих на зростання, розвиток та зайнятість сприятимуть поліпшенню, соціально-економічної ситуації в регіонах посилюватимуть економічну взаємодію територій, створюватимуть можливості для ефективного управління ресурсами, сприятимуть створенню нових робочих місць.

Проєкт «Розвиток міжрегіональної співпраці шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку» відповідає програмі регіонально розвитку «Загальноукраїнська солідарність», напрям 4.4 Сприяння економічній інтеграції регіонів та у регіонах».

Загальна ціль: досягнення рівномірного та збалансованого розвитку територій, розвиток міжрегіонального співробітництва, запобігання поглибленню соціально-економічних диспропорцій шляхом створення інструментарію та інфраструктури міжрегіонального розвитку.

Конкретні цілі:

 1. Посилення інституційної спроможності Агенцій регіонального розвитку, що забезпечить підготовку та виконання проєктів регіонального розвитку, які підтримують гуманітарну інтеграцію, зростання, розвиток і зайнятість.

 2. Організація взаємодії ключових вигодонабувачів: влади, бізнесу, громадськості.

 3. Створення інфраструктури міжрегіональної інтеграції та міжсекторального партнерства.

Цільові групи проєкту:

 • Працівники Агенцій регіонального розвитку Закарпатської, Вінницької та 4 інших областей, відібраних на конкурсній основі;

 • Суб’єкти економічного розвитку (представноки 3 ключових груп вигодонабувачів: влади, громадськості та бізнесу).

Кінцеві бенефіціари:

 • Населення Закарпатської, Вінницької та 4 інших областей, відібраних на конкурсній основі;

 • Потенційні інвестори та донори, зацікавлені у встановленні ділових контактів та партнерств.

Основна діяльність за проєктом:

 • Проведено 6 тренінгових модулів з практичних аспектів регіонального розвитку та забезпечення ефективно роботи розвиткових інституцій;

 • Проведення комплексу заходів для забезпечення сталості АРР: добір додаткового персоналу (12 проектних менеджерів), формування кадрового резерву, оновлення організаційно-функціональних документів, формування переліків послуг.

 • Підготовка 30-ти грантових та інвестиційних розвиткових проєктів, спрямованих на зростання, розвиток та зайнятість.

 • Оновлення Стратегій та Планів дій з регіонального розвитку шляхом актуалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів, забезпечення їх моніторингу.

 • Проведення мінімум 12 зустрічей із ключовими вигодонабувачами регіонального розвитку.

 • Підписання мінімум 12 договорів про співпрацю (спільну діяльність) між АРР та ключовими вигодо набувачами.

 • Створено 6 Регіональних фондів розвитку.

 • Підготовка та видання методичного посібника «Інструменти та механізми посилення та спроможності регіонів (тираж – 1000 од.).

 • Утворення Ради міжрегіональної співпраці.

 • Створення інтернет-порталу кращих практик регіонального розвитку (українською та англійською мовами).

 • Організація Конгресу регіональних ініціатив.

 • Підготовка 5 міжрегіональних розвиткових проєктів.

Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту. Реалізація проєкту дозволить підготувати кваліфіковані кадри, які які будуть ефективно працювати над поповненням місцевих бюджетів грантовими, інвестиційними та кредитними коштами, спрямованими на гуманітарну інтеграцію, зростання, розвиток і зайнятість. В ході реалізації Проєкту уже буде підготовано 35 проєктних заявок (по 5 заявок для кожного з 6 регіонів) та 5 міжрегіональних проєктів за міжнародними стандартами. В результаті реалізації проєкту:

 • на 75% зросте кількість підготовлених грантових та інвестиційних розвиткових проєктів в обраних регіонах;

 • на 50% зросте кількість підготовлених грантових та інвестиційних міжрегіональних розвиткових проєктів;

 • збільшиться кількість прямих інвестицій в економіки регіонів на 10%;

 • збільшиться частка надходжень до місцевих бюджетів на 10 %;

 • зросте ефективність використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Завдяки створенню та функціонуванню у кожному з 6 регіонів Регіонального фонду розвитку зросте кількість ініціатив державно-приватного партнерства, що активізує мобілізацію ресурсів приватного та громадського секторів для реалізації пріоритетних проектів регіонального розвитку.

Оновлені регіональні Стратегії та Плани дій з актуалізованими пріоритетними соціально-економічного розвитку сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності регіонів та росту інвестиційної активності.

Найважливішим довгостроковим результатом проєкту, що забезпечить сталість результатів, стануть «перезавантажені» Агенції регіонального розвитку 6 областей , покликані посилити спроможність регіонів, а також підвищити якість та швидкість процесів місцевого економічного та територіального розвитку. Інституційну, фінансову, політичну сталості проекту забезпечать Регіональні фонди розвитку, котрі стимулюватимуть ініціативи державно-приватного партнерства щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу території та сприятимуть максимальній мобілізації фінансових ресурсів регіону.

Утворена Рада міжрегіональної співпраці, що забезпечить правовий та організаційний формат міжрегіонального співробітництва, буде займатися розробкою і здійсненням у межах повноважень заходів та програм, спрямованих та розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного, гуманітарного співробітництва та ін.